Jak ti můžeme pomoci?

Naše stránka je nyní mimo provoz z důvodu údržby.

Podmínky

Pravidla soutěže „Zveřejni prodejní příspěvek v Letgo a získej šanci vyhrát mobilní telefon“

 

Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky soutěže „Zveřejni prodejní příspěvek v Letgo a získej šanci vyhrát mobilní telefon“.

 1. Pořadatel, termín a místo konání soutěže

 

 • Pořadatelem a organizátorem soutěže „Zveřejni prodejní příspěvek v Letgo a získej šanci vyhrát mobilní telefon“ je OLX BV, nizozemská společnost s ručením omezeným se sídlem v Taurusavenue 105, 2132 LS Hoofddorp, Nizozemsko („Pořadatel“), která poskytuje sadu online nástrojů, zahrnujících tříděné reklamy a fóra na webových stránkách http://www.letgo.cz a mobilní aplikaci Letgo („Aplikace“). Pořadatel tuto soutěž realizuje ve spolupráci s marketingovou agenturou VCCP s.r.o., IČO: 29042852, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Ostrovní 126/30, PSČ 11000, Česká republika (“Agentura”).

 

 • Soutěž probíhá v době od 25.9.2017 00:00 hodin do 30.9.2017 23:59 hodin.

 

 • Místem konání soutěže je Česká republika.

 

 1. Účastníci soutěže a pravidla

 

 • Soutěže se účastní registrovaní uživatelé Aplikace, kteří v době trvání soutěže zveřejní v Aplikaci prodejní příspěvek (inzerát) („Účastník“). Zveřejněním prodejního příspěvku během trvání soutěže Účastník souhlasí se svou účastí v soutěži a s těmito pravidly soutěže.

 

 • Účastníkem soutěže může být pouze osoba, která nejpozději v den konání soutěže dosáhla věku 18 let. Osoby mladší 18 let se mohou soutěže zúčastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce, jehož doložení je Pořadatel oprávněn požadovat. Ze soutěže jsou vyloučeny (i) osoby, které nemají doručovací adresu na území České republiky, a (ii) zaměstnanci Pořadatele, Agentury a osoby těmto osobám blízké podle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 

 • Podmínkou účasti v soutěži není zakoupení jakéhokoliv produktu či služby nebo poskytnutí vkladu či sázky do soutěže.

 

 • Jeden Účastník může zveřejnit neomezený počet prodejních příspěvků v průběhu soutěže, nicméně jeho pořadí pro účely náhodného výběru bude určené pouze jeho prvním prodejním příspěvkem. Jeden účastník je způsobilý vyhrát jen jednu výhru.

 

 1. Výhra a způsob určení výherce

 

 • V rámci soutěže bude ze všech Účastníků náhodně vybráno šest výherců. Na každý soutěžní den připadne jeden výherce. První výherce bude náhodně vybrán z dosavadních Účastníků dne 26.9.2017, druhý výherce bude náhodně vybrán z dosavadních Účastníků dne 27.9.2017, třetí výherce bude náhodně vybrán z dosavadních Účastníků dne 28.9.2017, čtvrtý výherce bude náhodně vybrán z dosavadních Účastníků dne 29.9.2017, pátý výherce bude náhodně vybrán z dosavadních Účastníků dne 30.9.2017, šestý výherce bude náhodně vybrán z dosavadních Účastníků dne 1.10.2017. Spolu s výherci budou vždy náhodně vybráni i dva náhradníci ke každému vítězi.

 

 • Každý výherce obdrží 1 (jeden) Samsung Galaxy A5, 32 GB.

 

 • Nárok na výhru je nepřenositelný. Výherce není povinen výhru přijmout. Výhra není vyměnitelná a je stanovena Pořadatelem. Výherce není oprávněn požadovat jakýkoliv ekvivalent výhry (např. věcný či finanční). Nicméně, Pořadatel je oprávněn ze svých provozních důvodů změnit výhru.

 

 • Účastník bere na vědomí, že Pořadatel výherci výhru bezúplatně daruje. Účastník není oprávněn po Pořadateli požadovat výměnu výhry nebo uplatňovat jakékoliv jiné nároky plynoucí z jejích případných vad. Pořadatel nedává Účastníkovi žádné záruky týkající se funkčnosti, stavu nebo vlastností výhry.

 

 • Cena mobilního telefonu Samsung Galaxy A5, 32 GB pro určení daňové povinnosti výherce je 10.000 Kč.

 

 • Výhry udělované v soutěži mají s ohledem na skutečnost, že Pořadatel je zahraniční právnickou osobou povahu daru ze zahraničí. Pořadatel tímto výslovně upozorňuje výherce, že nepeněžité výhry v hodnotě do 10 000 Kč jsou příjmem, které jsou dle ustanovení § 4 odst. 1 písm. f) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob. Pokud hodnota výhry překročí částku 10 000 Kč, jedná se o zdanitelný příjem, který podléhá dani z příjmu fyzických osob v zákone výši, již je povinen odvést výherce. 

 

 • Výherci soutěže budou oficiálně vyhlášeni prostřednictvím facebookové stránky Aplikace a v sekci výherci na webových stránkách http://www.contest.letgo.cz, a to do 30 dnů od konce soutěže.

 

 • Informace o výhře v soutěži budou výherci Agenturou zaslány prostřednictvím e-mailu na
  e-mailovou adresu uvedenou uživatelem při registraci do Aplikace, a to do 3 pracovních dní po skončení soutěže. Výherce je povinen na zaslané informace týkající se výhry zareagovat, zejména zahájit jednání o způsobu převzetí výhry, do 3 pracovních dní od jejich obdržení. V případě, že výherce v dané lhůtě na doručené informace Agentury týkající se výhry nezareaguje způsobem určeným v oznámení výhry, propadá výhra ve prospěch Pořadatele. Pořadatel si v takovém případě vyhrazuje právo udělit výhru náhradníkovi náhodně vybranému společně s výhercem, nezareaguje-li předchozí výherce včas, odmítne-li cenu převzít či nemůže-li cenu převzít nebo akceptovat její podmínky.

 

 • Výhry budou výhercům předány osobně na adrese Agentury – Ostrovní 30, 110 00 Praha, Česká republika, nebo zaslané kurýrem na adresu sdělenou výhercem. Cenu dopravy hradí Pořadatel.

 

 1. Další podmínky, práva a povinnosti

 

 • Účastníci soutěže jsou pravidly vázáni a jsou povinni dodržovat průběžně vyhlašované či publikované pokyny Pořadatele. Účastí v soutěži každý Účastník souhlasí s jejími podmínkami a ustanoveními těchto pravidel. Účastníci jednající v rozporu s těmito pravidly, popř. nesplňující podmínky této soutěže, budou ze soutěže vyřazeni a jejich prodejní příspěvky nebudou zařazeny do vyhodnocení soutěže.

 

 • Pořadatel se těmito pravidly soutěže nijak nezavazuje vůči Účastníkům soutěže. Účastníci soutěže nemají nárok na žádné jiné plnění od Pořadatele, než jaké je uvedeno v těchto pravidlech.

 

 • Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli omezit, odložit, přerušit, změnit nebo zrušit soutěž bez náhrady. Pořadatel si dále vyhrazuje právo kdykoli změnit tato pravidla soutěže.

 

 • V případě, že Účastník použije jakékoliv neoprávněné prostředky (zejména technické, či organizační, atd.), které mu zajistí výhodnější pořadí v soutěži, nebo jakkoliv omezí možnost soutěžit či pořadí ostatních Účastníků, je Pořadatel oprávněn takového Účastníka a jeho prodejní příspěvek ze soutěže vyřadit.

 

 • Ostatní vztahy výslovně neupravené těmito pravidly se řídí právními předpisy České republiky.

 

 • Pořadatel je oprávněn kontrolovat dodržování těchto pravidel a v nich obsažených podmínek soutěže ze strany každého z Účastníků soutěže. Veškeré záležitosti, příp. spory nebo stížnosti spojené se soutěží posuzuje a s konečnou platností řeší Pořadatel. Výhru není možné vymáhat soudně.

 

 1. Zpracování osobních údajů

 

 • V souladu s ustanovením § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů („zákon o ochraně osobních údajů“), bude Pořadatel jako správce osobních údajů zpracovávat osobní údaje Účastníků v rozsahu poskytnutém Účastníkem soutěže v rámci registrace do Aplikace (jméno, příjmení a e-mail), a to za účelem vyhodnocení výherce soutěže a jeho následné kontaktování a zveřejnění informace o výherci na webových stránkách contest.letgo.cz, tedy plnění podmínek soutěže ze strany Pořadatele. Jelikož je takové zpracování nezbytné pro určení výherce soutěže a splnění povinností Pořadatele vyplývajících z těchto pravidel soutěže, může být prováděno i bez souhlasu Účastníka se zpracováním údajů. Neposkytne-li Účastník osobní údaje v rozsahu požadovaném při registraci do Aplikace, nemůže se účastnit soutěže. Tyto osobní údaje bude Pořadatel zpracovávat do vyhlášení výherce soutěže a předání výhry, nejdéle však 1 rok po ukončení soutěže. Po vyhodnocení výherce soutěže, resp. po uplynutí maximální doby, budou osobní údaje uvedené v první větě tohoto ustanovení zlikvidovány (s výjimkou údajů výherce a údajů, k nimž byl udělen souhlas se zpracováním pro jiné účely). Pořadatel jako správce předá osobní údaje výherce Agentuře jako zpracovateli, a to za účelem jeho následného kontaktování a předání výhry, tedy plnění podmínek soutěže ze strany Pořadatele.

 

 • Účastník má jako subjekt údajů veškerá práva přiznaná zákonem o ochraně osobních údajů, především má právo požádat o informaci které jeho osobní údaje jsou Organizátorem zpracovávány, právo žádat opravu / likvidaci nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, likvidaci osobních údajů, jejichž účel zpracování již skončil, či jiná práva uvedená v § 21 zákona o ochraně osobních údajů.

 

 1. Platnost pravidel soutěže

 

Tato pravidla soutěže nabývají platnosti a účinnosti v den zahájení soutěže, tj. 25.9.2017.