Jak ti můžeme pomoci?

Naše stránka je nyní mimo provoz z důvodu údržby.

Podmínky

Podmínky soutěže “Zadejte inzerát na Letgo a získejte šanci vyhrát smartphone”

 

Tento text obsahuje závazné podmínky soutěže „Zadejte inzerát na Letgo a získejte šanci vyhrát smartphone“.

 1. Organizátor a termín soutěže

 

 • Organizátorem soutěže „Zadejte inzerát na Letgo a získejte šanci vyhrát smartphone“ je OLX BV, nizozemská společnost s ručením omezeným se sídlem Taurusavenue 105, 2132 LS Hoofddorp, Nizozemsko (dále jen „Organizátor“), která poskytne soubor online nástrojů včetně tříděných reklam a fór na webových stránkách http://letgo.cz a v mobilní aplikaci LetGo (dále jen „Aplikace“). Organizátor tuto realizaci provede ve spolupráci s marketingovou agenturou VCCP s.r.o., IČO 29042852 se sídlem Praha 1 – Nové Město, Ostrovní 126/30, PSČ 110 00, Česká republika (dále jen „Agentura“).

 

 • Soutěž proběhne v období od 10. září 2018 do 16. září 2018 23:59:59.

 

 • Soutěž proběhne v České republice.

 

 1. Účastníci soutěže a podmínky

 

 • Pouze registrovaní uživatelé Aplikace, kteří v průběhu soutěže zveřejní prodejní příspěvek (inzerát) v Aplikaci, jsou oprávněni účastnit se soutěže (dále jen „Účastník“). Zveřejněním prodejního příspěvku během soutěže Účastník souhlasí s účastí v soutěži a s těmito podmínkami soutěže.

 

 • Účastníky mohou být pouze osoby, které nejpozději v den zahájení soutěže dosáhly věku 18 let. Osoby mladší 18 let se mohou zúčastnit soutěže pouze se souhlasem svého zákonného zástupce, a Organizátor je oprávněn požadovat tento souhlas. Následující osoby jsou vyloučeny ze soutěže (i) osoby, které nemají v České republice žádnou korespondenční adresu a (ii) zaměstnanci Organizátora, Agentury a blízké osoby takových osob podle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku.

 

 • Nákup jakéhokoli zboží nebo služeb nebo poskytnutí příspěvku nebo podání sázky není předpokladem pro účast v soutěži.

 

 • Jeden Účastník může během soutěže zveřejnit libovolný počet prodejních příspěvků, avšak za účelem náhodného výběru výherce bude pořadí každého Účastníka určeno pouze jeho prvním prodejním příspěvkem. Jeden Účastník může získat pouze jednu výhru.

 

 1. Výhra a způsob určení výherce

 

 • Dva výherci soutěže budou vybráni náhodně ze všech Účastníků. První výherce bude náhodně vybrán z aktuálních Účastníků a druhý výherce ze všech Účastníků (s výjimkou prvního výherce).

 

 • Každý výherce soutěže získá mobilní telefon Samsung Galaxy A5, Black, 32 GB.

 

 

 • Nárok na výhru je nepřenositelný. Výherce není povinen výhru přijmout. Výhru nelze vyměnit a je určena Organizátorem. Výherce není oprávněn požadovat ekvivalent výhry (např. materiální nebo finanční). Organizátor si vyhrazuje právo změnit výhru.

 

 • Účastník výslovně bere na vědomí, že Organizátor uděluje výhry zdarma, Účastník není oprávněn požadovat žádnou změnu výhry nebo reklamovat případné vady výher. Organizátor neposkytuje žádné záruky týkající se funkčnosti, stavu nebo vlastností výher.

 

 • Hodnota každé výhry požadovaná pro určení daňových poplatků výherce podle příslušných právních předpisů činí 7 727 Kč.

 

 • Vzhledem ke skutečnosti, že Organizátor je zahraniční právnická osoba, mají výhry udělené v soutěži povahu daru ze zahraničí. Organizátor tímto výslovně informuje výherce, že bezhotovostní výhry v hodnotě do 10 000 Kč jsou příjmy, které jsou podle § 4 odst. 1 písm. f) zákona č. 586/1992 Sb. o dani z příjmu osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob. Pokud hodnota výhry přesahuje částku 10 000 Kč, jedná se o zdanitelný příjem, který podléhá dani z příjmu fyzických osob v zákonné výši, kterou by měl zaplatit výherce. Výherce je výhradně odpovědný za zaplacení daně; Organizátor tyto náklady neproplácí.

 

 • Agentura bude informovat výherce prostřednictvím e-mailu (e-mailu registrovaného v Aplikaci) do 3 pracovních dnů od ukončení soutěže. Výherce je povinen reagovat na zaslané informace o výhře, zejména proto, aby zahájil jednání o převzetí výhry, a to do 3 pracovních dnů po doručení e-mailu. Pokud výherce nereaguje na e-mail způsobem uvedeným v e-mailu ve stanovené lhůtě, Agentura mu jako připomenutí zašle druhý e-mail. Pokud výherce neodpoví na tento e-mail v příštích 24 hodinách nebo si nevyzvedne výhru ve stanovený den a čas, ztratí nárok na výhru. Automaticky tak přijde o výhru a první náhradní výherce obdrží e-mail se zprávou, že získává výhru, a informaci o tom, kdy a na jaké adrese si může první náhradní výherce výhru vyzvednout. První náhradní výherce bude mít 3 pracovní dny na to, aby odpověděl na e-mail se zprávou o přijetí výhry. Pokud první náhradní výherce nereaguje během 3 pracovních dnů nebo nevyzvedne výhru v daný den a čas (poté, co odpověděl do 3 pracovních dnů), automaticky ztrácí nárok na výhru a druhý náhradní výherce obdrží prostřednictvím e-mailu zprávu o tom, že získává výhru, a informaci o tom, kdy a kde si druhý náhradní výherce může výhru vyzvednout. Druhý náhradní výherce bude mít 3 pracovní dny na odpověď na e-mail se zprávou o přijetí výhry. Pokud druhý náhradní výherce nereaguje během 3 pracovních dnů nebo nevyzvedne výhru v daný den a čas (poté, co odpověděl do 3 pracovních dnů), automaticky ztrácí nárok na výhru. Pokud nakonec žádný výherce nebo náhradník nevyzvedne výhru, nebude výhra udělena a připadne společnosti.

 

 • Organizátor si vyhrazuje právo udělit výhru jinému náhodně vybranému výherci, který zveřejnil prodejní inzerát v Aplikaci v případech, kdy původní výherce nereagoval včas, odmítá nebo nemůže převzít výhru, nebo odmítá přijmout podmínky převzetí.

 

 • Agentura zašle výhercům výhry kurýrem na adresu výherce. Náklady na doručení hradí Organizátor.

 

 • Výherci soutěže se nemohou zúčastnit další soutěže.

 

 

 1. Další podmínky, práva a závazky

 

 • Účastníci jsou vázáni těmito Podmínkami a jsou povinni dodržovat pokyny zveřejněné nebo oznámené Organizátorem. Účastí v soutěži Účastníci vyjadřují souhlas s těmito Podmínkami. Účastníci, kteří jednají v rozporu s těmito Podmínkami nebo nesplňují pravidla této soutěže, budou vyloučeni ze soutěže a jejich prodejní inzeráty nebudou zahrnuty do vylosování výherce.

 

 • Kromě povinností stanovených v tomto dokumentu nemá Organizátor vůči účastníkům soutěže žádné závazky. Účastníci nemají nárok na jiné plnění ze strany Organizátora, než je uvedeno v tomto dokumentu.

 

 • Organizátor si vyhrazuje právo omezit, odložit, pozastavit, změnit nebo zrušit soutěž bez náhrady. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoli změnit podmínky soutěže.

 

 • Pokud Účastník použije jakýkoli nezákonný nebo neetický prostředek (zejména technický nebo organizační, atd.), který by mu v soutěži poskytl lepší pořadí nebo jakýmkoli způsobem omezil příležitost soutěžit nebo ovlivnil pořadí ostatních Účastníků, je Organizátor oprávněn diskvalifikovat Účastníka a vyloučit jeho prodejní příspěvky ze soutěže.

 

 • Ostatní právní vztahy, které nejsou výslovně upraveny těmito Podmínkami, se řídí právním řádem České republiky.

 

 • Organizátor je oprávněn kontrolovat dodržování těchto Podmínek soutěže všemi Účastníky soutěže. Veškeré záležitosti, spory nebo stížnosti týkající se soutěže jsou posuzovány a s konečnou platností vyřešeny Organizátorem. Vezměte prosím na vědomí, že výhry nejsou vynutitelné soudem.

 

 1. Zpracování osobních údajů

 

 • V souladu s článkem 5 a článkem 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Obecné nařízení o ochraně osobních údajů“) bude Organizátor zpracovávat osobní údaje Účastníků jako správce v rozsahu, v jakém poskytne údaje Účastník registrací v Aplikaci (jméno, příjmení, e-mail) a v případě výherců i jejich adresu; za účelem určení výherce soutěže se jedná o zveřejnění osobních údajů na internetových stránkách contest.letgo.cz a jeho následné kontaktování za účelem splnění podmínek soutěže Organizátorem. Vzhledem k tomu, že zpracování je nezbytné pro určení výherce soutěže a plnění povinností Organizátora vyplývajících z těchto podmínek, zpracování osobních údajů může být provedeno bez souhlasu Účastníka. Pokud Účastník neposkytne osobní údaje v rozsahu požadovaném pro registraci v Aplikaci, nebude se takový Účastník moci účastnit soutěže. Organizátor bude zpracovávat osobní údaje, dokud nebudou vyhlášeni výherci soutěže a výhry nebudou předány, avšak nejdéle jeden rok po konání soutěže. Po určení výherce soutěže nebo po uplynutí maximální lhůty budou osobní údaje uvedené v první větě tohoto ustanovení zlikvidovány (s výjimkou osobních údajů o výherci a údajů, pro které byl udělen souhlas se zpracováním pro jiné účely). Organizátor jako správce údajů předá osobní údaje výherců Agentuře, která je zpracovatelem za účelem kontaktování a organizování převzetí výhry výherci, tedy za účelem splnění podmínek soutěže ze strany Organizátora.

 

 • Účastník jako subjekt údajů má veškerá práva udělená Obecným nařízení o ochraně osobních údajů a dalšími právními předpisy. Má zejména právo požadovat od Organizátora informace o zpracování svých osobních údajů (viz článek 15 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů). Organizátor je povinen bez zbytečného odkladu informovat účastníka alespoň o účelu zpracování, o osobních údajích nebo kategoriích, které jsou zpracovávány, o příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým byly osobní údaje zpřístupněny, a o informacích týkajících se povahy automatizovaného zpracování, pokud se údaje používají pro rozhodování o právech Účastníka. Organizátor je oprávněn požadovat přiměřenou náhradu za poskytnutí informací.

 

 • Účastník jako subjekt údajů má veškerá práva udělená Obecným nařízení o ochraně osobních údajů, zejména má právo požadovat potvrzení o tom, které z jeho osobních údajů správce zpracovává, právo požadovat správnost / likvidaci svých nesprávných, neúplných nebo zastaralých osobních údajů, právo požádat o likvidaci svých osobních údajů v případě ukončení zpracování, jakož i další práva stanovená v článcích 16 - 21 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

 

 1. Platnost podmínek soutěže

 

 • Tyto podmínky soutěže vstoupí v platnost prvním dnem soutěže, tj. 2. září 2018.