Jak ti můžeme pomoci?

Naše stránka je nyní mimo provoz z důvodu údržby.

Žádost o přístup

Co je žádost o přístup?

Je to právo jednotlivce mít přístup ke všem informacím, které se ho týkají a které uchovává společnost OLX. Jinými slovy, je to právo získat od správce údajů potvrzení o tom, či se osobní údaje, které se Vás týkají spracovávají.


Jak můžu požádat o přístup?

Tuto volbu najdete v nastavení účtu. Tato možnost bude k dispozici pouze po přihlášení na naše stránky.

Najděte volbu ACCESS REQUEST a klikněte na tlačítko. Dostanete potvrzení.

Nezapomeňte, že informace s Vámi budou sdílené do 30 dnů od momentu podání žádosti. Tento časový rámec je možné rozšířit v případě specifických situací anebo u obzvlášť složitých požadavků.

Pokud OLX rozumně potřebuje víc informací na to, aby získal informace nebo Vás identifikoval, požádáme Vás o informace, které potřebujeme. Následně můžeme vyčkat, dokud nebudeme mít veškeré potřebné informace před zpracováním Vaší žádosti.

Pokud máte během procesu jakýkoli problém nebo otázku, kontaktujte nás.

Potřebuji podat důvod, aby jsem viděl informace, které žádám?

Ne . Nemusíte uvést důvod, proč chcete zobrazit informace.

 

Jaké informace mám právo získat?

Máte právo být informovaný o držení všech Vašich osobních informací týjakící se Vás a pokud je uschováváme, dostanete:
- kopii informací v trvalé formě
- vysvětlení jakýchkoli technických anebo komplikovaných výrazů
- opis informací, účel spracování informací, které OLX sdílí (zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích);
- pokud je možné, přepokládané období, při kterém se Vaše osobní údaje budou uchovávat nebo pokud to není možné, kritéria použitá při určení lhůty
- logiku zapojenou do jakýchkoliv automatizovaných rozhodnutí (pokud jste o to výslovně požádali). Navíc budete informováni o:
- existenci práva žádat od společnosti OLX (i) opravu anebo vymazání Vašich osobních údajů anebo, (ii) omezení zpracování Vašich osoních údajů anebo, (iii) mít námitky proti takovému zpracování
- právo podat stížnost dozorovému orgánu

 

Může OLX zadržovat jakékoli informace?

V některých připadech byste mohli požádat o k přístupu jménem někoho jiného. Toto je často potřebné pro právní zástupce, který koná ve jménu klienta, anebo jednoduše může být, že jednotlivec chce konat jménem někoho jiného.

V takovýchto přípradech se OLX bude muset ubezpečit, že třetí strana, která podává žádost, má povolení jednotlivce konat je jejich jménu. Je povinnost třetí strany poskytnout tyto důkazy, mezi které může patřit i plná moc.


Co když OLX odmítne odpovědět na mojí žádost?
To by se nemělo stát! Pokud však společnost OLX nesplní platnou žádost, kterou jste předložili, máte právo podat stížnost příslušnému dozorovému orgánu. Předtím se doporučuje nás kontaktovat, aby jste zjistili okolnosti.


Je zde nějaký poplatek?

Ne. Jakákoli komunikace a jakékoli kroky vykonané v důsledku Vaší žádosti budou poskytovány bezplatně. Pokud jsou však takovéto žádosti zjevně nedůvodné anebo nadměrné, OLX bude mít nárok:
- účtovat přiměřený poplatek s přihlédnutím na administrativní náklady na poskytovaní informací anebo komunikaci anebo na přijatí požadovaé činnosti, anebo
- odmítnout konat na žádost